HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG – PHẦN 2 – THIẾT LẬP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – TỰ DO TUYỂN DỤNG

Trong án lệ, các công ty được công nhận có tự do trong việc ký kết hợp đồng như là một phần của hoạt động kinh doanh, và về mặt nguyên tắc, có thể quyết định tự do tuyển dụng ai và theo điều kiện nào có lợi cho việc kinh doanh của công ty, trừ khi có những hạn chế nhất định dựa trên luật hoặc các quy định pháp lý khác.

Read more

REVIEW SÁCH – GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CUỘC SỐNG J.KRISHNAMURT

Con người là một tổng thể hài hòa giữa hình thể và tính cách, tạo hóa khắc họa nên hình hài của chúng ta nhưng chính giáo dục và sự học tập, tôi luyện mới là yếu tố đúng nghĩa tạo nên những bản thể đặc biệt của mỗi người. “Giáo dục và ý nghĩa của cuộc sống” là một quyển sách bàn sâu về vấn đề đó, khắc họa vai trò của giáo dục đối với con người và sự trưởng thành của họ. cuốn sách sẽ giúp người đọc thay đổi tư duy để có những nhận thức thật đúng đắn hơn, phù hợp hơn và ý nghĩa hơn về giáo dục và sự sống.

Những gì quyển sách thể hiện không theo bất cứ một khuôn mẫu nào ngoài tâm huyết mong muốn sẽ thay đổi góc nhìn của chúng ta về giáo dục và cuộc sống đích thực, xóa bỏ những nhận định cố hữu trước đây của con người về sự học và giáo dục.

Read more