TIẾNG NHẬT TRONG HỢP ĐỒNG – CHƯƠNG 8 – NHỮNG MỤC CHÍNH TRONG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản chung là những điều thường quy định ở mọi hợp đồng mà không phân biệt nội dung hợp đồng như thế nào cả. Thực tế những quy định chung chúng tôi trình bày ở phần này không nhất thiết phải có tất cả các điều khoản chung này ở trong một hợp đồng thực tế. Mà tùy vào nội dung hợp đồng mà người viết hợp đồng hoặc người đọc có thể lựa chọn điều khoản tương ứng.

Read more

TIẾNG NHẬT TRONG HỢP ĐỒNG – CHƯƠNG 7 – ĐIỂM CHÚ Ý CHUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN THỰC CHẤT

実質条項は契約書の心臓です。何を記すべきかは、当然のことながら契約の目的によって大きく異なります。Điều khoản thực chất là trái tim của hợp đồng. Cần viết những gì trong điều khoản thực chất thì một điều đương nhiên phụ thuộc vào mục đích của hợp đồng.

Read more

TIẾNG NHẬT TRONG HỢP ĐỒNG – CHƯƠNG 6 – VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

Trong các hợp đồng tiếng Anh, những từ ngữ được sử dụng mang một ý nghĩa đặc biệt trong giao dịch hoặc trong hợp đồng đó, thông thường được định nghĩa ngay từ đầu (phần lớn được định nghĩa tại Điều 1).

Read more