TIẾNG NHẬT TRONG HỢP ĐỒNG – CHƯƠNG 6 – VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

Trong các hợp đồng tiếng Anh, những từ ngữ được sử dụng mang một ý nghĩa đặc biệt trong giao dịch hoặc trong hợp đồng đó, thông thường được định nghĩa ngay từ đầu (phần lớn được định nghĩa tại Điều 1).

Read more